Nieuws

Stichting Nieuw Holland kijkt terug op een succesvol jaar 2023

Dit was het jaar waar het Zuid Hollands Kustinitiatief zeer enthousiast is ontvangen tijdens het Ronde tafel Bijeenkomst op 21 april. De provincie Zuid Holland als een van de sleutel stakeholders heeft zich hier samen met veel andere deelnemers achter het Zuid Hollands Kustinitiatief geschaard en heeft de toegevoegde waarde van het initiatief benadrukt.

De hoogwaters van afgelopen tijd die zich in West Europa en ook in  Nederland hebben voorgedaan onderstrepen de noodzaak van daadkrachtige stappen die leiden tot (preventieve) aanpassingen van onze kustinfrastructuur in brede zin. Immers de stappen die we nu nemen bepalen de veiligheid van onze toekomst voor de komende jaren.

Met onze activiteiten en inzet van de Stichting Nieuw Holland en onze publieke en private netwerken gaan we ons ook in 2024 stevig inzetten voor een daadkrachtige uitvoering van concrete vervolgstappen naar pilotprojecten langs de Zuid-Hollandse kust met ook als resultaat vitaal leefgebied voor de versterking van woon en leefklimaat voor de stedelijke gebieden. De eerste vervolggespreken met publieke en private partijen zijn al weer gevoerd en  we houden u ook in 2024 graag op de hoogte van de vorderingen.

Succesvolle Tweede Ronde Tafelconferentie voor Zuid-Hollands kustinitiatief van 21 april 2023

We kijken heel tevreden terug op een geslaagde tweede Bestuurlijke Ronde Tafel van Zuid Hollands Kusinitiatief bij Campus@Sea van afgelopen vrijdag 21 april 2023. Mooie presentaties en tafelgesprekken, die urgentie van de grote opgaven aan de Zuid-Hollandse Kust nogmaals onderstreepten:

Oplossingen voor kustversterking bij versnelde zeespiegelstijging;
Grootschalige Natuurontwikkeling en -herstel;
Verbeterde integratie met ontwikkelingen op De Noordzee;
En het innovatief aanpakken van de ruimtenood in het metropolitane achterland.

Veel dank aan Jaap SmitJeannette BaljeuJoris Geurts van KesselYvonne van der LaanAlex HekmanGeorgette LeltzHenk MeeldijkGijs van den BoomenEwout van GalenArjen Luijendijk en Jos de Jong voor hun prikkelende bijdragen en Marjolein Van Wijngaarden voor een uitstekende dagvoorzitterschap .  
De bal ligt nu weer bij de Stichting Nieuw Holland om te werken aan een plan van aanpak voor het vervolg. Verslag van deze dag kunt u hier downloaden.

Urgentie voor uitrol Zuid-Hollands kustinitiatief benadrukt door IPCC rapport 2021

Alisa Singer “Changing” About — Environmental Graphiti

Het nieuwe IPCC-rapport benadrukt de urgentie van een integrale aanpak van de Hollandse Kust, waarin kustversterking samengaat met een perspectief op de ontwikkeling van natuur, landschap, woon-, leef-, werk- en investeringsklimaat bij een versnelde zeespiegelstijging richting 2100. In het Zuid-Hollands Kustinitiatief brengen we overheden, NGOs, kennisinstellingen, bedrijfsleven en investeerders bijeen om vanuit een gemeenschappelijke visie op de Zuid-Hollandse Kust projectideeën te ontwikkelen en uitvoeren met het doel om hiervan te leren.

Tweede Ronde Tafel Zuid-Hollands Kustinitiatief in voorbereiding

Vele overheden en NGO’s hebben tijdens eerste Ronde Tafel conferentie op 1 oktober 2019 aangegeven graag aan het Zuid-Hollands Kustinitiatief (ZHKI) te willen deelnemen. De besproken uitgangspunten voor het vervolg zijn verwerkt in het Projectplan Initiatieffase ZHKI van 17 januari 2020. In april 2020 heeft de stichting naast het Projectplan ook een voorstel voor de Governance gepresenteerd.

Ook het Zuid Hollands Kustinitiatief heeft te lijden gehad van Covid-19. Met enige vertraging hebben de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van I&W onlangs gezamenlijk aangegeven ieder € 100.000 beschikbaar te stellen voor de in het Projectplan opgenomen begroting. Een deel van dit bedrag is bestemd voor het vaststellen van de bindende participatie van NGO’s, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan het ZHKI.

Hier gaan we met veel energie mee aan de slag conform  Update Projectplan ZHKI Fase 0, Initiatieffase.

Ondanks de uitdagingen die onze maatschappij en daarmee ons initiatief heeft moeten trotseren, zijn we blij dat we nu met positief, toekomstgericht nieuws kunnen komen.

De urgentie van een gezamenlijke aanpak van de kust in het licht van klimaatverandering, zeespiegelstijging, natuurontwikkeling, energietransitie en metropolitane ruimtedruk is er niet minder actueel op geworden. We gaan de komende maanden door met de gesprekken met de geïnteresseerde partijen om tot een stevig verankerd en goed uitgewerkt gezamenlijk plan voor het ZHKI te komen!

Als u belangstelling hebt voor het ZHKI, neem gerust contact met ons op!

ZHKI participeert aan de Middag van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging op 20 april 2021

Verslag van de middag

Stichting Nieuw Holland neemt deel aan het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Update ZHKI 7 april 2020

Na een zeer geslaagde Ronde Tafelconferentie gehouden over het Zuid-Hollands Kustinitiatief is het land snel in de ban van de stikstof en PFAS normen gekomen, opgevolgd door de huidige Corona-crisis.

Deze situatie heeft de vaart van de vervolgacties voor het ZHKI iets vertraagd, maar wij staan niet stil.

We hebben zin in om het ZHKI verder gestalte te geven. In de komende periode zullen cruciale gesprekken plaatsvinden over de financiering van de vervolgstappen. Daarover informeren we u in de onderstaande update. Het constructief commentaar op het projectplan voor de uitvoering van de initiatieffase ZHKI en de governance van ZHKI stellen we zeer op prijs.

Het bestuur van de Stichting Nieuw-Holland en het programmateam ZHKI wenst u sterkte in deze gecompliceerde tijd.

Ronde Tafel ZHKI 1 oktober 2019

Het bestuur van de stichting, de adviseurs en de projectteam van het Zuid-Hollands Kustinitiatief (ZHKI) kijken terug naar een zeer geslaagd en positief Ronde Tafel bijeenkomst van  1 oktober 2019 in den Haag.

Hiermee willen we iedereen van de aanwezige gezaghebbende sleutelfiguren van overheden, kennisinstellingen en NGO’s bedanken voor haar/zijn constructief inbreng. Dit brengt het Zuid-Hollands Kustinitiatief weer een stap verder. 

De presentatie van deze dag kunt u hier bekijken. 

We informeren u ook over de vervolgstappen van ZHKI op korte termijn.

https://www.dropbox.com/s/6dg5hb7xk7kd57d/Presentatie%20RT%201%20oktober%202019_klein.pdf?dl=0