Zuid-Hollands Kustinitiatief

Aanleiding

Door de Stichting Nieuw Holland is het Zuid Hollands Kustinitiatief tot leven geroepen. Via dit initiatief wil de stichting bruggen slaan tussen alle relevante ontwikkelingen en stakeholders die waardevolle bijdrage kunnen hebben bij een vitale ontwikkeling van Zuid-Hollandse kust om de uitdagingen van heden en de toekomst hoofd te bieden.

In de onderstaande position paper zijn de kernpunten en ontwikkelingsperspectief van het initiatief toegelicht.

Projectplan Initiatieffase ZHKI

Governance ZHKI

Het ZHKI en de kust gerelateerde programma’s en initiatieven

In huidig socio-economische klimaat is nu volop aandacht voor de noodzaak en urgentie van het ontwikkelen van een lange-termijn strategie voor hoe om te gaan met versnelde zeespiegelstijging en andere gevolgen van klimaatverandering. Oproep van de Deltacommissaris in 2022 tot de ruimtereservering voor de toekomstige dijkversterkingen en waterberging vanwege de versnelde zeespiegelstijging is snel opgevolgd door de brief van de Minister van I&W waarin “Water en Bodem Sturend” zal worden voor de ruimtelijke ordening van Nederland.

Op tal van fronten wordt aan bouwstenen hiervoor gewerkt, ook met betrokkenheid vanuit het ZHKI. Dit zijn onder andere:
-de voorbereiding van rijksbeleid in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging | Deltaprogramma | Deltaprogramma
NOVI en Novex
Mooi Nederland en de brief ‘Water en Bodem Sturend
ReThink the Delta
Redesigning Delta’s
NL2120